Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG/INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną –za pośrednictwem strony internetowej www.medical-24.pll - prowadzonych przez Sp.zo.o. Medical z siedzibą w Głownie;
adres: ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP 7331347712, REGON 101773155
SŁOWNIK POJĘĆ
 
 
1.Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do strony za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
2.Pacjent/Pensjonariusz - osoba, na rzecz której ma być zakupiona Usługa;
3.Infolinia - numerem telefonu +48 42 7190740
4.Placówka Medical – ogólnodostępny ZOD (zakład opieki długoterminowej)
5.Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia informacji drogą elektroniczną;
6.Umowa – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do realizacji usługi.
7.Umowa na pobyt – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Medical a Zleceniodawcą.
8.Usługa – usługa medyczna i niemedyczna dostępna do nabycia w Medical ZOD.
9. Zleceniodawca– osoba fizyczna, która świadomie/ z upoważnienia reprezentuje interesy pensjonariusza, korzysta lub zamierza korzystać z Usług Sp.zo.o. Medical posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.
10.Zleceniobiorca – Sp.zo.o. Medical – zakład świadczący usługi opieki długoterminowej.
 
 
REKLAMACJE
1.Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane:
a) listownie na adres: Sp.zo.o. Medical ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: medical.glowno@interia.pl
 
 
 
2.Reklamacje będą rozpatrywane rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).
3.Medical zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Medical określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Medical, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.
4.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach strony, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Medical, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Medical lub podmiotom, z którymi Medical zawarła stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej bez zgody Medical.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2017 Medical sp. z o.o.
Używany ciasteczek do zliczania statystyk zgodnie z polityką prywatności.
 
Czytaj więcej:
 
Administratorem Twoich danych jest Medical Sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Sosnowej 4 w Głownie o numerze KRS 0000518699 W każdej chwili masz prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub usunięcia z naszej bazy. Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane przetwarzane są w związku z działalnością Medical Sp. z o.o.
 
Więcej informacji zamieściliśmy w nowej polityce prywatności, która znajduje się w załączniku.
Z poważaniem,
zespół Medical
 
Rzecznik Praw Pacjenta
 
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl